Your browser is old and dusty. Try Google Chrome!

Details for sll1533

ORF sll1533
Accession NP_441763.1
Symbol pilT2
Category Chemotaxis
Definition twitching mobility protein
Regulatory function No
External resources CyanoBase, KEGG, NCBI

Promoter profile

Table filtering
Motif Direction Start Stop Central FIMO score FIMO q-value
NP_442100.1_1 Reverse -241 -260 6.44528 0.288
NP_442100.1_7 Reverse -175 -193 16.2356 0.118
NP_441721.1_8 Reverse -40 -59 14.7491 0.0521
NP_442752.1_4 Reverse -323 -330 5.54565 0.194
NP_443027.1_4 Reverse -321 -331 6.46988 0.275
NP_441812.1_3 Reverse -322 -336 10.816 0.216
NP_442062.1_3 Forward -261 -242 11.4058 0.152
NP_442062.1_8 Forward -44 -34 3.22496 0.279
NP_442062.1_8 Reverse -323 -333 3.22496 0.279
NP_441859.1_3 Forward -128 -109 3.9319 0.23
NP_441802.1_1 Forward -204 -185 11.2092 0.197
NP_441594.1_6 Reverse -27 -46 6.68596 0.187
NP_442742.1_9 Forward -335 -316 -10.4236 0.269
NP_440014.1_3 Reverse -297 -311 17.7936 0.261
NP_441942.1_6 Reverse -218 -237 15.1558 0.239
NP_441770.1_5 Reverse -334 -353 -1.7705 0.277
NP_442570.1_3 Reverse -13 -32 -3.73712 0.225
NP_440012.1_10 Forward -94 -75 17.1082 0.279
NP_442801.1_4 Reverse -48 -66 22.9303 0.0472
NP_441486.1_1 Reverse -279 -293 -3.24533 0.177
NP_442145.1_4 Forward -262 -243 6.54077 0.216
NP_441014.1_10 Forward -333 -314 -3.34455 0.298
NP_443018.1_3 Forward -118 -111 5.34899 0.212
NP_441634.1_8 Reverse -321 -335 0.392915 0.231
NP_440376.1_1 Forward -44 -35 3.34298 0.206
NP_441797.1_4 Forward -95 -78 16.0668 0.125
NP_441846.1_10 Forward -303 -284 -12.9802 0.197
NP_440141.1_8 Reverse -110 -129 12.1925 0.188
NP_442782.1_2 Forward -44 -30 8.35772 0.198
NP_442205.1_9 Forward -291 -275 -2.39974 0.268
NP_442690.1_1 Forward -260 -241 -8.06369 0.183
NP_442911.1_2 Forward -301 -282 -5.99873 0.172
NP_441429.1_4 Reverse -325 -344 12.88 0.158
NP_441099.1_5 Forward -91 -72 -11.4069 0.28
NP_441099.1_5 Reverse -201 -220 -12.0953 0.294
NP_441424.1_2 Reverse -244 -263 11.9838 0.186
NP_442438.1_10 Reverse -30 -44 0.294584 0.232
NP_441295.1_4 Reverse -212 -231 -3.63879 0.29
NP_441916.1_10 Forward -299 -280 7.96426 0.179
NP_441406.1_3 Forward -254 -242 17.5419 0.239
NP_440260.1_8 Forward -106 -88 -5.88071 0.279
NP_443049.1_6 Reverse -322 -332 12.4217 0.24
NP_440382.1_2 Reverse -248 -267 4.62021 0.27
NP_441448.1_1 Reverse -108 -127 5.99764 0.259
NP_440379.1_5 Forward -306 -287 -4.13045 0.208
NP_441758.1_10 Reverse -241 -260 1.47364 0.193
NP_441764.1_4 Reverse -242 -259 17.3345 0.0666
NP_441764.1_6 Reverse -322 -333 16.8733 0.253
NP_441764.1_8 Reverse -311 -321 12.5549 0.284
NP_442868.1_6 Forward -304 -294 0.373358 0.234
NP_442719.1_2 Forward -144 -126 -10.5029 0.276
NP_441612.1_2 Forward -169 -159 13.0027 0.21
NP_441612.1_2 Reverse -371 -381 10.8728 0.21
NP_442227.1_2 Reverse -278 -297 9.63589 0.171
NP_442227.1_2 Reverse -289 -308 -1.27885 0.262
NP_440789.1_1 Forward -261 -242 21.2381 0.0189
NP_440923.1_1 Forward -262 -244 18.3079 0.0506
NP_441557.1_8 Reverse -36 -46 13.0576 0.225
NP_441308.1_3 Reverse -111 -130 9.53756 0.261
NP_441564.1_2 Forward -45 -26 0.687771 0.214
NP_441819.1_5 Forward -259 -240 10.6469 0.261
NP_441819.1_5 Forward -188 -169 10.074 0.261
NP_442347.1_2 Forward -331 -322 17.7976 0.056
NP_441728.2_4 Reverse -240 -259 14.1801 0.23
NP_442998.1_5 Forward -26 -16 8.53483 0.261
NP_440899.1_8 Forward -243 -224 -7.57203 0.246
NP_441449.1_4 Forward -73 -54 18.4848 0.0676
NP_440164.1_1 Forward -371 -352 10.3242 0.179
NP_440306.1_4 Forward -59 -40 11.9958 0.299
NP_441199.1_7 Reverse -241 -260 11.4058 0.136
NP_441750.1_1 Reverse -15 -34 -9.24366 0.3
NP_440146.1_5 Forward -162 -145 17.9351 0.219
NP_440586.1_8 Reverse -349 -356 7.02027 0.279
NP_443051.1_5 Forward -166 -147 3.6377 0.298
NP_440408.1_7 Forward -302 -283 17.994 0.111
NP_440408.1_7 Reverse -74 -93 17.109 0.111
NP_442488.1_7 Reverse -340 -359 8.25926 0.287
NP_440267.1_2 Forward -157 -143 4.8172 0.292
NP_442114.1_8 Reverse -306 -320 12.487 0.213
NP_442114.1_8 Forward -166 -152 9.04542 0.234
NP_442114.1_8 Forward -168 -154 5.1122 0.244
NP_441018.1_7 Forward -49 -30 6.58763 0.285
NP_440530.1_6 Forward -316 -302 15.0979 0.255
NP_442262.1_10 Forward -118 -111 7.6106 0.274
NP_440344.1_10 Forward -88 -71 -13.9242 0.298
NP_442917.1_1 Forward -163 -144 18.1898 0.03
NP_442750.1_3 Reverse -124 -143 -9.63698 0.236
NP_440350.1_5 Reverse -158 -177 -4.72043 0.284
NP_440999.1_9 Forward -336 -322 1.17956 0.169
NP_440600.1_1 Forward -260 -241 12.6523 0.29
NP_441949.1_5 Reverse -242 -261 13.2829 0.2
NP_440148.1_1 Reverse -315 -334 -4.13045 0.219
NP_443062.1_1 Forward -357 -339 5.42569 0.229
NP_440255.1_6 Reverse -122 -140 21.2391 0.139
NP_442780.1_1 Reverse -246 -265 9.93088 0.195
NP_440516.1_6 Reverse -211 -225 11.5037 0.202
NP_440516.1_6 Forward -127 -113 9.24208 0.238
NP_440673.1_3 Forward -94 -87 5.54565 0.288
NP_442219.1_9 Forward -331 -322 1.76968 0.298
NP_441669.1_2 Reverse -151 -165 15.7319 0.279
NP_442813.1_4 Forward -121 -102 -8.752 0.299
NP_442139.1_9 Forward -189 -170 11.4058 0.251
NP_439949.1_7 Reverse -124 -138 14.9459 0.215
NP_442694.1_4 Reverse -1 -10 12.9794 0.225
NP_440094.1_2 Forward -302 -283 2.3594 0.254
NP_441046.1_2 Reverse -237 -256 3.44104 0.233
NP_442689.1_8 Forward -256 -239 -3.69774 0.251
NP_442689.1_8 Reverse -268 -285 -8.0243 0.292
NP_441409.1_8 Forward -171 -152 7.59493 0.279
NP_442843.1_1 Reverse -111 -130 -9.73531 0.269
NP_442944.1_6 Forward -388 -374 17.7717 0.28
NP_442450.1_3 Forward -175 -157 7.19654 0.211
NP_442450.1_3 Forward -164 -146 6.1149 0.242
NP_441031.1_1 Reverse -240 -259 6.82273 0.259
NP_441432.1_9 Reverse -152 -165 9.37402 0.28
NP_441333.1_1 Forward -319 -309 16.0703 0.164
NP_441333.1_1 Reverse -153 -163 12.9245 0.217
NP_442624.1_3 Forward -286 -272 13.2743 0.286
NP_442400.1_10 Forward -398 -385 9.13351 0.271
NP_440757.1_8 Forward -184 -172 16.9866 0.166
NP_442079.1_7 Reverse -111 -130 0.58944 0.277
NP_440786.1_6 Reverse -158 -172 22.5167 0.0516
NP_442749.1_5 Reverse -381 -398 7.45244 0.261
NP_440284.1_9 Reverse -254 -273 6.68596 0.298
NP_440352.1_5 Forward -170 -151 12.461 0.229
NP_442027.1_4 Reverse -146 -165 14.8486 0.207
NP_440847.1_3 Forward -126 -112 11.2087 0.271
NP_441233.1_6 Forward -118 -99 11.995 0.207
NP_443040.1_1 Forward -159 -145 15.9819 0.276
NP_441329.1_6 Reverse -362 -381 4.82192 0.198
NP_441973.1_1 Reverse -196 -211 0.176559 0.236
NP_442943.1_1 Reverse -240 -255 4.15836 0.24
NP_441813.1_7 Reverse -296 -310 10.1271 0.235
NP_442028.1_1 Forward -321 -308 8.56056 0.281
NP_441508.1_1 Reverse -245 -264 10.2692 0.295
NP_441541.1_1 Reverse -243 -261 1.24338 0.225
NP_441541.1_1 Forward -262 -244 -2.67179 0.264
NP_441541.1_7 Forward -171 -153 9.13108 0.294
NP_441119.1_1 Reverse -149 -168 1.96607 0.207
NP_442809.1_6 Forward -297 -278 0.982764 0.277
NP_442402.1_4 Reverse -196 -215 0.588665 0.182
NP_442402.1_4 Reverse -197 -216 -7.86776 0.278
NP_441848.1_4 Reverse -247 -263 8.88755 0.288
NP_442039.1_7 Reverse -121 -131 11.3864 0.257
NP_442039.1_7 Reverse -112 -122 9.61647 0.257
NP_442679.1_1 Forward -171 -152 1.86774 0.17
NP_442679.1_1 Forward -172 -153 -4.91709 0.286
NP_442837.1_3 Forward -331 -324 6.52896 0.2
NP_440160.1_1 Reverse -240 -259 21.5394 0.0145
NP_442532.1_1 Reverse -307 -321 9.23901 0.284
NP_441028.1_6 Reverse -196 -206 5.78111 0.243
NP_441028.1_6 Reverse -206 -216 5.19112 0.265
NP_441028.1_6 Forward -331 -321 3.42118 0.296
NP_441527.1_4 Forward -168 -149 -11.3162 0.281
NP_441527.1_4 Forward -166 -147 -11.8892 0.284
NP_441527.1_4 Forward -165 -146 -12.0802 0.285
NP_441527.1_4 Forward -177 -158 -12.7486 0.293
NP_441106.1_3 Reverse -241 -260 10.0292 0.288
NP_442382.1_9 Reverse -188 -207 7.57013 0.296
NP_442213.1_5 Forward -313 -294 4.22769 0.231
NP_441808.1_8 Forward -101 -82 6.58763 0.285
NP_440841.1_4 Reverse -313 -332 -8.55534 0.25
NP_442084.1_6 Reverse -54 -72 5.91901 0.235
NP_440143.1_9 Forward -268 -249 -1.27961 0.188
NP_441206.1_2 Forward -104 -85 10.2259 0.298
NP_440422.1_10 Reverse -2 -21 6.33814 0.245
NP_442930.1_1 Forward -400 -390 11.7793 0.257
NP_441332.1_4 Forward -167 -148 11.2092 0.22
NP_440628.1_1 Reverse -309 -319 15.8039 0.248
NP_440628.1_1 Forward -163 -153 14.6456 0.248
NP_441173.1_9 Reverse -175 -183 10.6388 0.261
NP_440552.1_8 Forward -259 -242 10.6517 0.262
NP_441902.1_3 Forward -203 -193 14.5365 0.218
NP_441635.1_1 Forward -164 -145 11.8883 0.236
NP_441207.1_7 Forward -166 -152 8.77134 0.282
NP_440175.1_7 Forward -49 -31 9.36312 0.28
NP_442495.1_4 Forward -221 -211 10.8948 0.296
NP_441045.1_2 Forward -189 -170 13.7658 0.168
NP_440416.1_9 Forward -120 -101 -6.49039 0.0901
NP_440416.1_9 Reverse -28 -47 -15.4385 0.191
NP_442154.1_1 Reverse -13 -31 -18.1721 0.278
Motif Direction Start Stop Central FIMO score FIMO q-value

Expression profile

Sequences

Promoter

TAAAAATTAACCTCAACTCTATTTATCTCAGTTTAAAGCCTGATTTCATGGCTAGTTTGTCGTTTAGCTTTGATCCCCACATTTTTCTTTTTTGTGCTGGAGACGGCATGGAGAAGGCAATTAATGCAAGACTCAGTTAGTTTTACATTTGTTAACAATTTGTCGCTTGAATCTCATTAAGGACATAGGGACAAACGTGGGGAAACAAATGCGTCGTTTTGTTAAACAACTGACGAAAAACAGAAAAAAGTCTTTAACCTATTAAATAATGTCCCCAATGTCCCCATTGAATTCGACCGGTTATATTCGTTGCTGCAGGCTGTATCGTCTCCTCTGTCTGCATCAAAGGTTTACCGGGGGTTAGCTGTGCCACAAGTGCAAAATCCGGTGAAAAAATCCC

CDS

ATGAACCAACCTCCCCGCCCCTCTGTTCCCCCGTTGCCCCCCCTTCCCAACAATCCTGCTGGGCGACCTGCGTCGTCCATTCGGCAAGAAAGTATGGCTCCGGAAACTCAGTTTATGCCAGCTCCCCCCAGCATTGGCCAGCCCCAACCGCAACATCGTCCCCCGACACCCAATTTACCCACTAGCCCACCAGCCCCAAGCCATGCCAACCTAGGGCGATCGCCAGGACAACCTAGTCTGGAGGAGTTAATTCGCAGTGCCTTTGACCAAGGTTTTTCCGATGTTCACCTGGGGATAGGGGAGGTGCCTCGCATGCGGGACCGGGGAGAAATGGTGCCCCTCCGCTATGAGCCAACGGATCAGCAAACTTTCATGAGTTGGCTGCGGGAAATTCTCACTGAGGATGAAATCCAACGATTCAAGCGGGAATTGGAATTTGACGGAGCAAAGCAGTACGACTTTGCCAGGATTCGGATTAACGTTCTTGAAAGTCTGTTGGGCTCCGCCATGGTACTGCGGATTATTCCCCTCAAGATTTTGACCCTGGAACAGTTGCGCTTGCCGGATATTTTGCGTACTGTGTCCGACTCCCACAAAGGCCTGATTCTAGTGACGGGGCCCACCGGTTCCGGTAAATCCACTACCATGGCCGCTATGGTGGACTACATCAACAAGGAGCATGCCAAACACATCATTTCCATTGAAGATCCGATTGAATTTGTACACCAAAGTCGTCGTTCCTTGATCCGCCAAAGGGAAGTGGGCATGCACACCCTGGAATTCGACAACGCTCTGAAGGCTTCTCTGCGGGAAGACCCGGATATTATCCTGATTGGGGAGATGCGGGACCGGAGTACGGTGAACACCGCCCTCAAAGCTGCCCAAACCGGTCACTTGGTCATGGGAACCCTGCACACCAACAGTGCCATTAAGACCCTAGAAAGGATTTTGACCCTCTACACAGCGGAGGAACAACCAGCCATGCGGACGGCGATCGCCGAATCTTTGGTGGCCATCGTTGCCCAAGGTTTATGCCGTACTACCGATGGGAAACGGGCCGGTTTCCATGACATTCTGATTAATACGGAAACGGTCAAGGATTATATTCGCCAAGGCAAGTACGATGAAATTGCTGAACTGATGGAGGATGGGGAGTACGACGGTATGATAACTGCCAACCAATCCCTATTTAATCTCTACCAAGAAGGGCGGATCACCGAGGAAGTAGCTTTGGAAATGGCTCCGGTGCGGAATGAAATGGCCATGCGACTGCGGGGCAGAACCTAA

Protein

MNQPPRPSVPPLPPLPNNPAGRPASSIRQESMAPETQFMPAPPSIGQPQPQHRPPTPNLPTSPPAPSHANLGRSPGQPSLEELIRSAFDQGFSDVHLGIGEVPRMRDRGEMVPLRYEPTDQQTFMSWLREILTEDEIQRFKRELEFDGAKQYDFARIRINVLESLLGSAMVLRIIPLKILTLEQLRLPDILRTVSDSHKGLILVTGPTGSGKSTTMAAMVDYINKEHAKHIISIEDPIEFVHQSRRSLIRQREVGMHTLEFDNALKASLREDPDIILIGEMRDRSTVNTALKAAQTGHLVMGTLHTNSAIKTLERILTLYTAEEQPAMRTAIAESLVAIVAQGLCRTTDGKRAGFHDILINTETVKDYIRQGKYDEIAELMEDGEYDGMITANQSLFNLYQEGRITEEVALEMAPVRNEMAMRLRGRT